Θεραπεία / HHV8+ πολυκεντρική CD και HIV

Print Friendly, PDF & Email

Θεραπεία

Η θεραπεία εκλογής περιλαμβάνει ένα αντίσωμα (ανοσοθεραπεία) που στοχεύει Β-λεμφοκύτταρα τα οποία έχει προσβάλει ο HHV-8 ιός. Το αντίσωμα αυτό είναι το rituximab (Mabthera®). Σε επείγουσες καταστάσεις μπορεί να χορηγηθεί και με ετοποσίδη (vepeside®, celltop®), η οποία θέτει τα συμπτώματα υπό έλεγχο γρήγορα.

Πρέπει επίσης να χορηγείται ταυτόχρονα και αποτελεσματική αντιρετροϊκή θεραπεία ώστε να επιτευχθεί και να διατηρηθεί καλή ανταπόκριση στη θεραπεία.

Η υποτροπή είναι πιθανή αλλά η νόσος συνήθως ανταποκρίνεται στη δεύτερη γραμμή θεραπείας.

 

Έκβαση

Η πρόγνωση έχει βελτιωθεί σημαντικά με τη διαθεσιμότητα των νέων θεραπειών. Υπάρχει ο κίνδυνος της εκτροπής σε κακοήθεια (λέμφωμα) αλλά ο κίνδυνος αυτός έχει μειωθεί σημαντικά με τη χορήγηση του rituximab.